fbpx
06 11 50 71 98 sales@homeshaked.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Gebruiker: Home Shaked & De Cocktailcar, geregistreerd onder het nummer van de Kamer van Koophandel; 65958004, gevestigd aan de Proosbroekweg nr. 5 te (5688 JH) Oirschot.
Cliënt; de wederpartij van Gebruiker. De Cliënt kan zijn: een consument of een persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Daar waar in deze algemene voorwaarden andersluidende voorwaarden gelden voor de Cliënt-consument wordt hier expliciet melding van gemaakt.
Partijen; Gebruiker en Cliënt gezamenlijk.
Gasten; personen die gebruikmaken van de producten en/of diensten van Gebruiker maar waarmee Gebruiker géén contractuele relatie heeft;
Diensten van Gebruiker; alle diensten die Gebruiker verleent en de eventueel daarbij behorende levering van producten.
Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en opdrachtbevestiging tussen Gebruiker en Cliënt voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van de algemene voorwaarden is afgeweken.
Algemene voorwaarden van Cliënt worden op voorhand niet van toepassing verklaard.
Gebruiker is te allen tijden gerechtigd onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen waarna deze twee weken na bekendmaking in werking treden. Lopende afspraken en overeenkomsten vallen onder de op het moment van aanvaarding geldende algemene voorwaarden.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn gelden de overige bepalingen onverkort. Gebruiker en Cliënt treden alsdan in overleg teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk recht doet aan het doel en de strekking van de (ver)nietig(bar)e bepaling.
Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes, wijziging overeenkomst en prijzen

De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij op de offerte anders wordt vermeld. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding van het aanbod door Cliënt binnen de daarvoor gestelde termijn is bevestigd. Indien Cliënt na veertien dagen de offerte aanvaard is Gebruiker slechts aan de offerte gebonden indien de overeenkomst schriftelijk door Gebruiker wordt bevestigd.
Alle kosten als gevolge van door Cliënt voorgestelde wijzigingen van (delen van) de overeenkomst of offerte worden bij Cliënt in rekening gebracht.
Gebruiker is niet verplicht de door Cliënt voorgestelde wijzingen van de overeenkomst of offerte te aanvaarden.
Artikel 4 – Huur Cocktailcar / Mobiele bar

Onderhavig artikel is van toepassing indien Cliënt de Cocktailbar en/of Mobiele bar huurt

Tenzij door Gebruiker op de offerte anders is vermeld, wordt door Gebruiker een starttarief in rekening gebracht voor de voorbereidingen en verhuur van materialen. Het starttarief is inclusief 3 uur dienstverlening als barman.
Tenzij door Gebruiker op de offerte anders is vermeldt geldt er een minimale afname van EUR 400,00 (excl. Btw) en het starttarief van EUR 200,00 (excl. Btw). Deze EUR 600,00 wordt altijd in rekening gebracht, ongeacht het aantal afgenomen dranken en cocktails. Voor de actuele tarieven van de dranken wordt verwezen naar de website van Gebruiker.
Artikel 6 lid 2 is eveneens van toepassing.
Artikel 5 – Betalingen

Tenzij anders vermeld dient Cliënt een deel van het offertebedrag als zijnde voorschot te voldoen. Het voorschot wordt door Gebruiker in mindering gebracht op de eindafrekening.
Indien er sprake is van niet-tijdige betaling is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten. Eventuele reeds gedane (deel)betalingen worden niet terugbetaald.
Cliënt is verplicht om binnen veertien dagen na de factuurdatum het volledige factuurbedrag te voldoen.
De Cliënt, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, is gehouden de volledige factuur zonder enige inhouding of verrekening te voldoen.
Indien Cliënt niet binnen veertien dagen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is Cliënt zonder gebrekenstelling in verzuim. In het voorgaande geval wordt hetgeen Cliënt aan Gebruiker is verschuldigd verhoogd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
Voor de berekening van buitengerechtelijke incassokosten voor natuurlijke personen, niet handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, wordt verwezen naar de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
De buitengerechtelijke incassokosten voor Cliënten, handelend in uitoefening van bedrijf of beroep, bedragen 10 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 200,–

Artikel 6 – Dienstverlening, levering en levertermijnen

Minimaal één week voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekt Cliënt Gebruiker gegevens over aard van de opdracht, aantallen en overige relevante omstandigheden.
Cliënt staat ervoor in dat Gebruiker alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van benodigde faciliteiten zoals gas, water, elektriciteit en (indien er sprake is van huur van de mobiele bar / Cocktailbar) een vlakke ondergrond met minimaal de volgende afmetingen: 400 x 170 cm (minimale hoogte 300 cm).
Indien levering van de producten en/of diensten wordt vertraagd door toedoen van (Gasten van) Cliënt, is Gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Gebruiker door te rekenen.
Catering wordt door of namens Gebruiker verzorgt. Gebruiker is gerechtigd voor de uitvoering van (delen van) de overeenkomst derden in te schakelen.
Levering geschiedt doordat Gebruiker de producten en/of zijn dienstverlening aan Cliënt ter beschikking stelt.
Indien overeengekomen is dat Gebruiker de producten en diensten levert op een door Cliënt aangewezen locatie, geschiedt levering op het moment dat de producten ter plaatse worden aangeboden.
Het risico van het geleverde gaat over op Cliënt op het moment van levering als bedoeld in 5 en 6 van dit artikel.
Overschrijding van leveringstermijn geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding.
Overschrijding van de levertermijn geeft Cliënt geen recht op ontbinding van de overeenkomst tenzij overschrijding van de levertermijn dusdanig is dat van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
Artikel 7 – Herroepen en annuleren

Bij annulering door Cliënt van een tot stand gekomen overeenkomst worden de volgende prijzen door Gebruiker in rekening gebracht;
Bij annulering binnen twee tot één week voor de overeengekomen leverdatum is Cliënt gehouden 50 % van het offertebedrag (inclusief de minimale afname) te voldoen.
Bij annulering binnen zeven tot twee dagen voor de overeengekomen leverdatum is Cliënt gehouden 75 % van het offertebedrag (inclusief de minimale afname) te voldoen.
Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de overeengekomen leverdatum is Cliënt gehouden 100% van het offertebedrag (inclusief de minimale afname), te voldoen.
De Cliënt-consument, niet handelend in uitoefening van bedrijf of beroep, is gerechtigd binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst te herroepen. Gebruiker is in dat geval op grond van artikel 6:230p BW gerechtigd de verse producten (zaken die snel bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben) in rekening te brengen. Indien Gebruiker reeds is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst is hij eveneens gerechtigd een redelijk bedrag in rekening te brengen voor de reeds gedane inspanningen.
Annuleringen en herroepingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per email aan Gebruiker worden gemeld.
Artikel 8 – Ontbinding

Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met Cliënt te ontbinden en het volledige offertebedrag in rekening te brengen in geval van niet-tijdige betalingen door Cliënt.
Gebruiker en Cliënt zijn daarnaast gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, indien;
er sprake is van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, bewindvoering aan de zijde van de wederpartij;
de Cliënt, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, haar activiteiten staakt, ontbonden of geliquideerd wordt;
er sprake is van beslaglegging aan de zijde van de wederpartij.
Artikel 9 – Klachten

Cliënt dient klachten over de dienstverlening indien mogelijk direct tijdens de dienstverlening, althans zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na de factuurdatum te melden. In eerste instantie mondelinge gedane klachten dienen binnen 48 uur schriftelijk aan Gebruiker te worden bevestigd.
De Cliënt, niet handelend in uitoefening van een bedrijf of beroep, kan klachten (naast hetgeen vermeldt in het hiervoor gaande lid) indienen tot uiterlijk zeven dagen nadat Cliënt het gebrek of de bezwaren redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
Het indienen van reclamaties schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor gedragingen van haar Gasten.
Cliënt is ervoor verantwoordelijk dat de Gasten de minimale leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Indien zich onder de Gasten personen jonger dan 18 jaar bevinden is Cliënt verplicht Gebruiker hiervan tijdig, in ieder geval voor het eerste alcoholhoudende drankje wordt geserveerd, op de hoogte te stellen.
Gebruiker is gerechtigd dienstverlening aan (Gasten van) Cliënt te weigeren indien er een vermoeden is van alcoholmisbruik bij Cliënt of een van de Gasten.
Gebruiker levert geen beveiliging of medische hulp. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en voor de veiligheid van haar Gasten op de door Cliënt ter beschikking gestelde locatie.
Gebruiker is gerechtigd gedurende de uitvoering van de overeenkomst op ieder moment te vertrekken zonder enige vergoeding van schade aan de zijde van Cliënt indien Gebruiker of een van haar hulppersonen zich niet veilig voelt, indien Cliënt zich niet houdt aan overheidswetgeving en/of er sprake is van grove alcoholmisbruik door (Gasten van) Cliënt. Indien Gebruiker de opdracht afbreekt om een van de redenen zoals hiervoor genoemd is Cliënt voor deze afbreking aansprakelijk en dient Cliënt de door Gebruiker reeds gemaakte kosten te voldoen.
Indien Gebruiker geen producten meer serveert / kan serveren / verwacht te serveren is hij gerechtigd zonder enige vergoeding van schade op een eerder tijdstip dan overeengekomen te vertrekken.
Cliënt is aansprakelijk voor door Cliënt en/of haar Gasten veroorzaakte directe en/of indirecte schade aan eigendommen van Gebruiker, personeel van Gebruiker, door Gebruiker ingeschakelde derden en/of materiaal wat daarmee verband houdt.
Cliënt vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden voor vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen waarvoor Gebruiker op grond van deze algemene voorwaarden of anderszins niet expliciet aansprakelijkheid heeft aanvaard.
Cliënt vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de producten en/of diensten en zal aan Gebruiker alle schade, waaronder begrepen (juridische) advieskosten, vergoeden die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of grove schuld van (personeel van) Gebruiker.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de geleverde producten en/of diensten, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld van Gebruiker of haar hulppersonen. De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Gebruiker is ten alle tijden beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het product of dienst terzake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
Gebruiker is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden aan de zijde van Cliënt die het directe gevolg is van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt gevallen waarvoor Gebruiker verzekerd is.
Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Gebruiker wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan doordat Cliënt niet datgene heeft gedaan dat in alle redelijkheid van haar had kunnen worden verlangt om de schade te beperken.
In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of immateriële schade.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade dat niet tijdig zoals omschreven in artikel 9 lid 1 en 2 door Cliënt aan Gebruiker is gemeld.
Artikel 11 – Overmacht

Gebruiker is in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren. Gebruiker kan een beroep doen op overmacht indien er sprake is van een voorziene of onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Gebruiker dusdanig bemoeilijkt dat uitvoering redelijkerwijs onmogelijk is. Gebruiker zal in dat geval zoveel als mogelijk is een vergelijkbaar alternatief of herstel bieden aan Cliënt.
Cliënt is in het hiervoor genoemd geval gerechtigd het alternatief van Gebruiker te weigeren zonder dat zij hiervoor kosten aan Gebruiker verschuldigd is. Cliënt dient de weigering binnen zeven dagen na de datum van het alternatieve aanbod gedaan door Gebruiker, schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te maken bij gebreke waarvan het aanbod door Cliënt is aanvaard. Het hiervoor gaande geldt niet indien de wijziging van de overeenkomst een kosteloze ontbinding door Cliënt niet rechtvaardigt.
Gebruiker is niet gehouden enige schade die verband houdt met de overmachtsituatie aan de zijde van Cliënt te vergoeden.
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van door Gebruiker geleverde producten gaat over op Cliënt nadat alle verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
Het is niet toegestaan onbetaalde producten (door) te leveren, te vervreemden te bezwaren of anderszins in strijd met het eigendomsvoorbehoud te behandelen.
Artikel 13 – AVG & privacy

Home Shaked, KvK geregistreerd onder nr.: 65958004, gevestigd aan Proosbroekweg nr. 5 te (5688 JH) Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.cocktailcar.nl http://homeshaked.nl Proosbroekweg nr. 5 te (5688 JH) Oirschot telefoonnummer: +31 61150719.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Home Shaked verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekening

– IP-adres

– Gegevens over de activiteiten van je klant op jou website

– Gegevens over surfgedrag van je klant over verschillende websites heen

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@homeshaked.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Home Shaked verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Om goederen en diensten bij je af te leveren;

– Home Shaked verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Home Shaked analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Home Shaked baseert bovenstaande doelen op het hebben van een wettelijke verplichting (het bewaren van klantgegevens), ter uitvoering van een overeenkomst (de verwerking van NAW- en contactgegevens voor de levering van producten en diensten) en gerechtvaardigd belangen. Home Shaked heeft een gerechtvaardigd belang bij het (anoniem) verzamelen van gegevens over het surfgedrag om de website te verbeteren. De gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een persoon en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Home Shaked neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Home Shaked) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Home Shaked bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van klanten worden maximaal zeven jaar bewaart. Home Shaked is hiertoe verplicht ingevolge de Nederlandse Belastingwetten.

Gegevens van prospecten worden één maand bewaard zodat Home Shaked, indien nodig, contact op kan nemen. Prospecten nemen zelf het initiatief voor het eerste contact met Home Shaked via het contactformulier op de website / per email / per telefoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Home Shaked verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Home Shaked gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Home Shaked gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Home Shaked en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@homeshaked.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Home Shaked wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Home Shaked neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@homeshaked.nl. Home Shaked heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.